Ogłoszenie o wystąpieniu przyczyn rozwiązania funduszu oraz pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji CORUM Absolute Return FIZ

Niniejszym, CORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy T. Rejtana 17/11, 02-516 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000493362, o kapitale zakładowym 1 500 000 PLN, opłaconym w całości (dalej jako „Towarzystwo”), na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, dalej jako „Ustawa”) informuje o wystąpieniu przyczyn rozwiązania funduszu CORUM Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji („Fundusz”). Przesłanką rozwiązania Funduszu jest spadek Wartości Aktywów Netto Funduszu poniżej 8.000.000 PLN zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 6) Ustawy w zw. z art. 37 ust. 1 pkt 4) Statutu Funduszu.

W związku z wystąpieniem wyżej wymienionej przesłanki Towarzystwo informuje o otwarciu likwidacji Funduszu w dniu 1 kwietnia 2019 r. Planowany termin zakończenia likwidacji Funduszu przypada na dzień 28 czerwca 2019 roku. Likwidację Funduszu prowadzić będzie Towarzystwo, działające jako Likwidator (adres Likwidatora: ul. Tadeusza Rejtana 17 lok. 11, 02-516 Warszawa.)

Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu oraz wypłacie uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych. Wartość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż dnia 17 czerwca 2019 r. Wypłata Uczestnikom Funduszu środków pieniężnych, które pozostaną w Funduszu po dokonaniu czynności wskazanych powyżej, zostanie dokonana przelewem na rachunki bankowe uczestników i planowana jest na dzień 18 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń, niewynikających z tytułu uczestnictwa w Funduszu w terminie 1 miesiąca od dnia opublikowania ostatniego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji Funduszu, którego publikacja nastąpi 14 maja 2019 r. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty Uczestnikom Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym z trzech ogłoszeń przewidzianych na mocy § 5 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 1 pkt 4) Statutu Funduszu.

Puls Biznesu: GPW prędko oddechu nie złapie

Grzegorz Mielcarek z Corum TFI uważa, że na rychłą poprawę na GPW nie ma co liczyć.

Główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły maj pod kreską, a czerwiec zaczął się od tąpnięcia. Zdaniem Grzegorza Mielcarka, prezesa Corum TFI, na rychłą poprawę nie ma co liczyć, bo nad GPW wciąż wisi ryzyko polityczne. Impulsu do zwyżek nie da też zagranica, która będzie żyła referendum w Wielkiej Brytanii.

Kliknij tutaj, aby przejść do pełnej treści artykułu

Puls Biznesu: CORUM TFI wyruszyło na łowy

Towarzystwo, którego założycielem jest Grzegorz Mielcarek, były szef Investors TFI, wystartowało z funduszami dla zamożnych.

Niezależne myślenie i rozsądek – tym chce kusić polskich krezusów Grzegorz Mielcarek. Założona przez niego firma pod koniec ubiegłego roku otrzymała od krajowego nadzorcy licencję na zarządzanie aktywami, a dziś startuje z pierwszymi produktami inwestycyjnymi – CORUM Absolute Return FIZ oraz CORUM Opportunity Absolute Return FIZ.

Kliknij tutaj, aby przejść do pełnej treści artykułu

CORUM TFI przejmuje dwa fundusze

 
Z dniem 31 stycznia 2016 roku CORUM TFI S.A. przejęło zarządzanie dwoma funduszami inwestycyjnymi od innego Towarzystwa.
Fundusze te zostały założone ponad trzy lata temu dla głównych akcjonariuszy CORUM TFI S.A. W dniu przejęcia ich nazwy zostały zmienione na CORUM Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz CORUM Opportunity Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Wszelkie dokumenty oraz informacje dotyczące parametrów funduszy dostępne są na stronie internetowej CORUM TFI.

Parkiet: CORUM TFI | Jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego

KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności CORUM Towarzystwu Funduszy 
Inwestycyjnych. Twórcą i prezesem nowego TFI jest Grzegorz Mielcarek, jeden z ojców założycieli Investors TFI. Mielcarek będzie zarządzał aktywami nowego towarzystwa wspólnie z Arnoldem Mardoniem, byłym członkiem zarządu Investors TFI.

Kliknij tutaj, aby przejść do pełnej treści artykułu