CORUM TFI ma licencję Komisji Nadzoru Finansowego

 
W dniu 20 października 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia CORUM Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych SA na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Decyzja została podjęta jednogłośnie.


 

Komunikat z 279. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 października 2015 r. (knf.gov.pl)

Pobierz komunikat w .pdf