Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji CORUM Opportunity Absolute Return FIZ

Niniejszym, CORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy T. Rejtana 17/11, 02-516 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000493362, o kapitale zakładowym 1 500 000 PLN, opłaconym w całości (dalej jako „Towarzystwo”), na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, dalej jako „Ustawa”) informuje o wystąpieniu przyczyn rozwiązania funduszu CORUM Opportunity Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji („Fundusz”). Przesłanką rozwiązania Funduszu jest spadek Wartości Aktywów Netto Funduszu poniżej 8.000.000 PLN, zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 6) Ustawy w zw. z art. 37 ust. 1 pkt 4) Statutu Funduszu.

W związku z wystąpieniem wyżej wymienionej przesłanki Towarzystwo informuje o otwarciu likwidacji Funduszu w dniu 1 kwietnia 2019 r. Planowany termin zakończenia likwidacji Funduszu przypada na dzień 28 czerwca 2019 roku. Likwidację Funduszu prowadzić będzie Towarzystwo, działające jako Likwidator (adres Likwidatora: ul. Tadeusza Rejtana 17 lok. 11, 02-516 Warszawa.)

Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu oraz wypłacie uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych. Wartość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona nie później niż dnia 17 czerwca 2019 r. Wypłata Uczestnikom Funduszu środków pieniężnych, które pozostaną w Funduszu po dokonaniu czynności wskazanych powyżej, zostanie dokonana przelewem na rachunki bankowe uczestników i planowana jest na dzień 18 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń, niewynikających z tytułu uczestnictwa w Funduszu w terminie 1 miesiąca od dnia opublikowania ostatniego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji Funduszu, którego publikacja nastąpi 14 maja 2019 r. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty Uczestnikom Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Niniejsze ogłoszenie jest drugim z trzech ogłoszeń przewidzianych na mocy § 5 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 1 pkt 4) Statutu Funduszu.

« Powrót