Filozofia inwestycyjna CORUM

  • Zarządzamy pieniędzmi Klientów jak własnymi, gdyż jesteśmy jednocześnie udziałowcami firmy zarządzającej oraz głównymi inwestorami w naszych funduszach
  • Inwestujemy głównie w spółki generujące gotówkę, posiadające małe zadłużenie, regularnie wypłacające dywidendy oraz działające w perspektywicznych sektorach gospodarki
  • Płynność jest kluczowym czynnikiem przy ocenie potencjału zysku z inwestycji
  • Analiza fundamentalna jest kluczowa, ale analiza techniczna i behawioralna bardzo często determinują sukces inwestycji
  • W inwestowaniu kierujemy się niezależnym myśleniem, otwartością umysłu i elastycznością działania, unikając intelektualnej arogancji
  • Wypracowany przez lata system zarządzania ryzykiem, pomaga ograniczać błędy, wspiera proces identyfikacji szans i zagrożeń oraz alokacji aktywów
  • W zarządzaniu wykorzystujemy kontrakty terminowe i opcje, które dają nam możliwość ograniczania ryzyka, oraz szybkiego reagowania na pojawiające się okazje rynkowe
  • Inwestycji o największym potencjale poszukujemy na kluczowych rynkach finansowych całego Świata, wykorzystując m.in. trendy ekonomiczne, społeczne, demograficzne i technologiczne