§1

Niniejszy „Regulamin” (dalej: Regulamin) określa sposób korzystania ze strony internetowej corumtfi.pl (dalej: Strona)

Właścicielem Strony jest CORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Tadeusza Rejtana, nr 17, lok. 11, miejsc. Warszawa, kod 02-516) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493362, NIP 1080016310, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 500 000 złotych, opłaconym w całości (dalej: CORUM TFI S.A.).

Strona wraz z jej zawartością podlega ochronie prawnej.

§2

Osoba korzystająca ze Strony jest zobowiązana do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego treści. Korzystanie ze Strony jest tożsame z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

Osoba korzystająca nie może bez uprzedniej zgody CORUM TFI S.A. kopiować i rozpowszechniać treści zawartych na Stronie.

§3

CORUM TFI S.A. dołożyło należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach i nie ponosi odpowiedzialności za odesłania do innych stron internetowych oraz treści tam zawartych.

Wszelkie informacje zawarte na Stronie mają charakter ogólnych informacji, opisujących działalność CORUM TFI S.A. i nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. W szczególności ww. informacje nie stanowią oferty  w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ani usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, podatkowego, prawnego bądź jakiegokolwiek innego.

Materiały dostępne na Stronie nie powinny stanowić podstawy do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne, papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Wyłącznym prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez CORUM TFI S.A w tym prowadzonej przez te fundusze polityce inwestycyjnej oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne tych funduszy są warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz statuty funduszy. Wyniki inwestycyjne przedstawione na niniejszej stronie internetowej mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości oraz nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat manipulacyjnych. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

§4

CORUM TFI S.A. ma prawo zmiany brzmienia zawartych na Stronie informacji, ich uzupełniania, skracania lub całkowitej rezygnacji z ich publikacji w części lub w całości bez wcześniejszego powiadomienia osób korzystających z niniejszej Strony. Nie dotyczy to prospektów informacyjnych, prospektów emisyjnych, warunków emisji oraz statutów funduszy inwestycyjnych zamieszczonych na Stronie. Zmiana treści tych dokumentów może zostać dokonana wyłącznie w sposób określony właściwymi przepisami prawa. Dotyczy to także ogłoszeń przewidzianych postanowieniami statutów funduszy inwestycyjnych.

CORUM TFI S.A. nie odpowiada za niedostępność lub wadliwe działanie Strony, w szczególności za problemy zaistniałe w związku z awarią sieci teleinformatycznych, a także za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

Uwagi dotyczące funkcjonowania Strony można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@corumtfi.pl

§5

W przypadku złożenia stosownych oświadczeń za pośrednictwem formularza kontaktowego Strony, istnieje możliwość otrzymania od CORUM TFI S.A. materiałów marketingowych, promocyjnych i innych informacji handlowych oraz propozycji zawarcia umów. Oświadczenia o których mowa powyżej dotyczą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz innych materiałów marketingowych.

Osoby korzystające z formularza kontaktowego mają prawo w każdej chwili do zmiany udostępnionych danych osobowych, jak też do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Administratorem danych, w tym osobowych, jest CORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie siedzibą (adres: ul. Tadeusza Rejtana, nr 17, lok. 11, Warszawa, kod 02-516)

Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem przez CORUM TFI S.A. usług o których mowa w niniejszym pargrafie poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@corumtfi.pl z informacją w tytule „reklamacja”. Odpowiedzi na reklamacje są udzielane niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§6

CORUM TFI S.A. może zmienić niniejszy Regulamin. Zmiany Regulaminu dokonywane są poprzez aktualizację na stronie internetowej corumtfi.pl.