Regulamin Świadczenia usługi Newsletter

Definicje

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

Regulamin – Regulamin świadczenia usługi Newsletter,

Towarzystwo – CORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Tadeusza Rejtana, nr 17, lok. 11, Warszawa, kod 02-516), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493362, NIP 1080016310, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 500 000 złotych, opłaconym w całości, e-mail: office@corumtfi.pl (dostępne pod adresem www.corumtfi.pl),

 

§1

Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi polegającej na przesyłaniu przez Towarzystwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez użytkownika adres e-mail, materiałów o charakterze informacyjnym takich jak informacje o produktach i usługach Towarzystwa, komentarze rynkowe (dalej: „Newsletter”).
 2. Zgodę na prowadzenie działalności Towarzystwo uzyskało na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 października 2015 roku.
 3. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej informacji na stronie knf.gov.pl

 

§2

Warunki świadczenia Newslettera i zgoda użytkownika

 1. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie i na czas nieoznaczony.
 2. Aby skorzystać z Newslettera użytkownik dokonuje rejestracji za pośrednictwem strony internetowej. Rejestracja polega na dobrowolnym przekazaniu swojego adresu poczty elektronicznej. Użytkownik dokonując rejestracji jednocześnie akceptuje niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji określonych Regulaminem oraz przetwarzanie swoich danych osobowych, w rozumieniu RODO. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie Newslettera. Umowa zostaje zawarta po zaakceptowaniu przez użytkownika linka wysłanego na wskazany przez niego adres email. Akceptacji należy dokonać jak najszybciej, nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymaniu wiadomości z ww. linkiem. W przeciwnym wypadku zawarcie umowy nie dojdzie do skutku a dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia wykonania umowy polegającej na świadczeniu usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, a także przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa. Administrator na mocy art. 69 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jest ponadto zobowiązany do archiwizacji dokumentów i nośników informacji przez pięć lat od zakończenia roku, w którym sporządzono dany dokument lub inny nośnik informacji, chyba że odrębne przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania.
 4. Aby skorzystać z Newslettera użytkownik musi spełnić wymagania techniczne m.in. dostęp do sieci Internet.

 

§3

Uprawnienia użytkownika

 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz dokonania ich sprostowania, a ponadto o ile ma to zastosowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje jej prawo do:
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dodatkowo osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

§4

Zastrzeżenia

 1. Newsletter ma charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. W szczególności ww. informacje nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ani usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, podatkowego, prawnego bądź jakiegokolwiek innego. Newsletter nie powinien stanowić podstawy do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne, papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe.
 2. Towarzystwo nie odpowiada za niedostępność lub wadliwe działanie Newslettera w szczególności za problemy zaistniałe w związku z awarią sieci teleinformatycznych, a także za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 3. Towarzystwo może zaprzestać świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego zarejestrowanych użytkowników, bez podania przyczyny.

 

§5

Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem przez Towarzystwo Newslettera poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres newsletter@corumtfi.pl z informacją w tytule „reklamacja”.
 2. Odpowiedzi na reklamacje są udzielane niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§6

Zmiany Regulaminu

 1. Towarzystwo może zmienić niniejszy Regulamin.
 2. Zmiany Regulaminu dokonywane są poprzez aktualizację na stronie internetowej corumtfi.pl brzmienia Regulaminu.

 

§7

Administrator danych

 1. Administratorem danych jest Towarzystwo.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej wskazany w § 4 lub adres korespondencyjny CORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Rejtana, nr 17, lok. 11, 02-516 Warszawa.